Make your own free website on Tripod.com

 

                หน้าแรก / สารบัญ /ประวัติ / การบริหาร / บุคลากร / นักเรียน-นักศึกษา / หลักสูตร / งบประมาณ / ตลาดแรงงาน / สถานที่ท่องเที่ยว

 

 

           

     

                

                 ประชากรในจังหวัดนครนายกซึ่งอยู่ในวัยแรงงานมีจำนวน 161,841 คน แรงงานส่วนใหญ่ทำงานในภาคเกษตรกรรมคือประมาณร้อยละ 79.19 นอกจากนั้นร้อยละ 20.81 ประกอบอาชีพการให้บริการ พาณิชยกรรม รับจ้างและทำงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องและเกื้อหนุนอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ

            ในเขตจังหวัดนครนายก มีโรงงานอุสาหกรรมทั้งสิ้น 182 โรงงาน มีการจ้างงานประมาณ 3,706 คน การกระจายตัวของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอบ้านา อำเภอองครักษ์ และอำเภอปากพลี ตามลำดับ

            ผู้ประกอบธุรกิจการค้าส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น 300 ราย

-         เป็นบริษัทจำกัด 90 ราย

-         เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด 208 ราย

-         เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนิติบุคคล 2 ราย

-         และเป็นร้านค้าเอกชนจดทะเบียนพาณิชย์จำนวน 3,488 ราย