Make your own free website on Tripod.com

           หน้าแรก / สารบัญ /ประวัติ / การบริหาร / บุคลากร / นักเรียน-นักศึกษา / หลักสูตร / งบประมาณ / ตลาดแรงงาน / สถานที่ท่องเที่ยว

 

บุคลากร

          

              บุคลากรภายในวิทยาลัย ประกอบไปด้วยคณะครู-อาจารย์แบ่งตามแผนกวิชา 92 คน  ข้าราชการพลเรือน 3 คน ลูกจ้างประจำ 20 คน ลูกจ้างชั่วคราว 23 คน และครูจ้างสอน 12 คน