Make your own free website on Tripod.com

 

              หน้าแรก / สารบัญ /ประวัติ / การบริหาร / บุคลากร / นักเรียน-นักศึกษา / หลักสูตร / งบประมาณ / ตลาดแรงงาน / สถานที่ท่องเที่ยว

 

             

 

                     

                    วิทยาลัยเทคนิคนครนายตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ 1 ถนนชลประทาน (305) ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ 24 ไร่ โทร (037) 311025, 313532

            จัดตั้งขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2479 ในนาม “โรงเรียนประถมอาชีพ” มีครูใหญ่อุทัย  จุมาบัติ เป็นผู้บริหารท่านแรกโดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี ในแผนกวิชา ช่างไม้ ช่างกลึง ช่างปูนและช่างแกะสลัก

ปี พ.ศ. 2490 มีแผนการเรียน 2 ระดับคือ

1.      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร 3 ปี

2.      ระดับมัธยมศึกษาตอนกลาง รับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร 3 ปี

      ปี พ.ศ. 2499 เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนการช่างนครนายก”

                  ปี พ.ศ. 2510 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเปลี่ยนชื่อมาเป็น“โรงเรียนช่างไม้นครนายก” และ “การช่างนครนายก” ตามลำดับ

ปี พ.ศ. 2522 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคนิคนครนายก”

ปี พ.ศ. 2524 เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคนิคนครนายก” โดยมีนายสมเกียรติ  พึ่งอาตม์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่านแรก

ปี พ.ศ. 2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปี พ.ศ. 2542 เปิดสอนระบบทวิภาคี สาขาวิชาพณิชยการ